Eurana Boutique Hotel Chiangmai

โรงแรม ยูรานา บูติค เชียงใหม่
เลขที่ 7/1 ถ.มูลเมือง ซ.6 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอรโทรศัพท์ 0986612397
บัตรคูปองเงินสด 1000 บาท จำหน่ายในราคา 800 บาท บัตรคูปองเงินสด 500 บาท จำหน่ายในราคา 300 บาท